Thành viên trong Chi đoàn trường PT DTNT THCS huyện Di Linh