Thành viên tổ Quản lý nội trú trường PT DTNT THCS huyện Di Linh