Thành viên tổ Văn phòng trường PT DTNT THCS huyện Di Linh