Đề kiểm tra, đánh giá giữa học kì I, năm học 2020 - 2021 đề nhà trường ra.